Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между онлайн магазин „Пазарувай с Божидар Цендов“ представляван от Божидар Цендов, гр. София 1223, кв. Свобода, ЕИК 6910249289, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-даннидолу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин shop.bojidartzendov.com наричан по-долу ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

– наименование на Доставчика: Божидар Цендов

– седалище и адрес на управление: София 1223, кв. Свобода, бл. 21

– адрес за упражняване на дейността: София 1223, кв. Свобода, бл. 21

– данни за кореспонденция: гр. София, email: bojo@bojidartzendov.com , тел: 0888 605 365

– вписване в публични регистри: ЕИК 6910249289

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

1. shop.bojidartzendov.com e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет shop.bojidartzendov.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН стоки, включително следното:

– Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

– Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

– Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

– Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН начини за разплащане.

– Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

– Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

– Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез
интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в Интернет;

2. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

3. Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адреса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН или друго средство за комуникация от разстояние.

– По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

– Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в Интернет.

– Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

– Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

4. Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

1. За да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения. Или Ползвателят може да поръча стоки и услуги, без създаване на име и праола, при което възникват същите договорни отношения.

При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

2. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адреспреди извършването на промяната му.

Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО- ПРОДАЖБА

Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

Договорът се сключва на български език.

Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адреса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика или при извършена покупка и/или заявка за доставка. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

– Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

– Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;

– Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;

– Предоставяне на данни за извършване на доставката;

– Избор на способ и момент за плащане на цената;

– Потвърждение на поръчката;

ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

1. Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.
2. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

– В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

– При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.

Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

3. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

4. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката. (чл.50, ЗЗП)

Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

– за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

– за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по точка 4, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по точка 4.

5. Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

6. Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по точка 5 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по точка 5 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

Ако срокът не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

2. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от куриерската фирма и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

Ако Ползвателя не предяви своите искания за рекламация, доставката се счита за приета и одобрена.

ПОЛИТИКА НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политиката обхваща начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“, данните Ви.

Доставчикът защитава личните данни на Ползвателя съгласно законите.

За да защити личните данни на Ползвателя, Доставчикът ще изпрати личните данни еднократно на електронен адрес, въведен от Ползвателя по време на поръчката.

Ползвателят може да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последния не изрази несъгласието си за това.

Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща на Ползвателя по всяко време информация свързана с поръчките за покупки на продукти, промоции и пр. посредством електронни съобщения.

  1. Събиране и използване на лични данни

Лични данни са информацията, която може да бъде използвана едно лице да бъде идентифицирано. Може да е нужно да предоставите лични данни при всяко влизане в контакт с нас, с оглед предоставяне на наша информация и услуги.

Вашите лични данни, които се предоставили електронно или в контакт с нас ще бъдат използвани само по предназначението, за което сме получили съгласие от вас и няма да бъдат предоставяни на трети страни без изрична заявка от ваша страна.

2. Какви лични данни събираме

  • Когато се регистрирате, можем да събираме различни видове информация, включително, но не само име, фамилия, телефон, адрес, email.

3. Как използваме личните данни

  • Обработваме личните ви данни, за да може да ви изпращаме най-добрите информация и предложение по електронната ви поща.

4. Разкриване пред трети страни

В нашите отношения не се предвижда разкриване на вашите данни пред трети страни, освен по ваша изрична заявка.

5. Защита на личните данни

Използваме технически средства и политики на MailChimp за защита на личните ви данни, за поверителност, защита от загуба, разкриване и неоторизиран достъп.

6. Цялост и задържане на личните данни

Личните ви данни се задържат, докато се отпишете; или нормативни актове не наложат запазване на информацията и след това.

7. Права на субекта на лични данни

Това са правата на субекта на лични данни и тези общи условия ви запознават с тях:

  • Да е запознат с целта и средствата на обработка на личните му данни;
  • Да е запознат с доброволния характер на предоставяне на данните;
  • Да има правото на достъп и коригиране на събраните данни;
  • Да знае, че сайтът е представен от Божидар Цендов;
  • Да знае за правото личните му данни да бъдат изтрити и той да бъде забравен;
  • Да знае, че има право на жалба до КЗЛД.

Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за постъпките на Ползвателя по време на използването на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, включително бисквитки (cookies) за подобряване на обслужването, персонализиране на рекламите и анализ на трафика.

Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият браузър или диск при посещение на сайта. Те ни позволяват да подобряваме сайта, така че да ви даваме полезната за вас информация. Можете да настроите браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да премахнете запаметените вече такива.

Не носим отговорност, ако вашият браузър не поддържа тези функции. Също, ако използвате тези функции е възможно да се наруши функционирането на сайта.

Доставчикът има право да поиска от Ползвателя да се легитимира по всяко време и да удостовери данните, въведени от Ползвателя във формата за онлайн поръчка на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, които имат регистрация.

Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му едномесечен срок, че ги отхвърля. (Чл. 147б, ал. 3, вр. ал. 2. ЗЗП)

Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията.

Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

2. Доставчикът публикува тези общи условия на адреса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

1. Настоящите общи условия за покупко-продажба и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

– едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

– Доставчикът е в правото си, без предварително предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, ако установи, че Ползвателят използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството на Република България, общоприетите обществени, морални и нравствени норми, както и при нарушение на общоприетите правила в електронната търговия.

ОТГОВОРНОСТ

1. Ползвателят се задължава да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), произтичащи от или във връзка с

– неизпълнение на някое от задълженията от този договор;

– нарушение на авторски, продуцентски права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост;

– неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора;

2. Доставчикът не носи отговорност в случаи на форсмажорни обстоятелства, непредвидени събития, проблеми с достъпа до Интернет, технически или други обективни причини.

3. Доставчикът не е отговорен за пробив в мерките за сигурност на техническото оборудване на сайта ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, за възможна последваща загуба на информация, достъп до информация и др.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 25.05.2018.